Uczestnictwo

Zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa czynnego lub biernego. Poniżej zamieszczamy opis przewidywanych form wystąpień:

  1. Referat naukowy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów dotyczących tematyki konferencji. Referaty zostaną ułożone w sesje tematyczne, zgodnie z tematyką podejmowanych w nich zagadnień. Przewidywany czas na każdy referat: 20 minut.
Proponujemy by referatowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, która będzie na żywo wyświetlana uczestnikom konferencji. Przewidujemy dwie formy przedstawiania referatów (do wyboru przez prelegenta):

  • Prezentacja referatu na żywo (synchronicznie) podczas połączenia online w trakcie sesji
  • Wcześniejsze przygotowanie nagrania swojego wystąpienia, które zostanie odtworzone podczas sesji (opcja preferowana ze względów technicznych i organizacyjnych). Nagrania referatów należy dostarczyć do 6.09.2020 roku

Niezależnie od wybranej formy wystąpienia (referat prezentowany na żywo lub odtworzenie nagrania) po przedstawieniu każdego referatu zaplanowany będzie czas na dyskusję.

Streszczenia:
Czas nadsyłania abstraktów został wydłużony do 31.07.2020 roku. Prosimy, aby w streszczeniach krótko przedstawiony został problem badawczy oraz zawarte były informacje o badanej grupie, metodzie i uzyskanych rezultatach. Zaakceptowane abstrakty zostaną opublikowane na stronie konferencji.
  1. Poster naukowy

Zapraszamy do nadsyłania posterów prezentujących wyniki oryginalnych badań. Postery zostaną zamieszczone na stronie konferencji przed jej datą (11.09.2020) – tak, aby każdy z uczestników mógł się zapoznać z treścią posteru wcześniej. Ponadto w dniu konferencji zostanie zorganizowana sesja posterowa, podczas której Autor/ Autorzy posteru będą mogli dokonać jego omówienia i odpowiedzieć na pytania innych uczestników konferencji. Prosimy o dostarczenie posterów do dnia 6.09.2020. Prosimy aby poster zapisany był w formacie PDF w jakości pozwalającej na odczytanie wszystkich treści w nim zamieszczonych (tekst, rysunki, tabele, wykresy itd.)

  1. Panel dyskusyjny

Zapraszamy do zgłaszania propozycji paneli dyskusyjnych poświęconych wybranym zagadnieniom doświadczania epidemii COVID-19 w Polsce. Zasady dotyczące przeprowadzania panelu są następujące:

a. Przewodniczącym panelu jest kierownik danego projektu badawczego; w przypadku większej liczby projektów – osoba wybrana spośród kierowników projektów.

b. Kierownicy projektów przekazują Dyskutantom opis projektu (problematyka badawcza, metodologia badań, najważniejsze wyniki i wnioski) z odpowiednim wyprzedzeniem – tak aby mogli się oni z nim zapoznać. Na podstawie przesłanych materiałów Dyskutanci przygotowują swoje refleksje, komentarze i odpowiedzi dotyczące projektu.

c. Panel rozpoczyna się od krótkiej (5-10 minut) prezentacji projektu/projektów. Następnie każdy z Dyskutantów przedstawia (5-10 minut) swoje stanowisko.

d. Po przedstawieniu swojego stanowiska przez poszczególnych Dyskutantów następuje dalszy ciąg dyskusji, moderowany przez Przewodniczącego. W dyskusji mogą brać zarówno Przewodniczący i Dyskutanci jak i pozostali uczestnicy konferencji (zabierając głos z wirtualnej „sali”).

e. Panel kończy się podsumowaniem, zbierającym całą dyskusję, ze strony kierownika/kierowników zespołu badawczego.

f. Przewidywany łączny czas trwania panelu: do 90 minut.